Zalety technologii

 • Krótki proces technologiczny - kilkanaście godzin do uzyskania frakcji gotowych do dalszego recyklingu 
 • Redukcja masy odpadu o 15 % - w wyniku odseparowania wody
 • Pięciokrotna redukcja objętości w procesie sterylizacji
 • Eliminacja uciążiwości zapachowej odpadów
 • Całkowita redukcja emisji gazów cieplarnianych - dwutlenku węgla i metanu
 • Zupełne oddzielenie frakcji organicznej (biodegradowalnej) w postaci biomasy od frakcji nieorganicznych
 • Ponad 95% odzysk odpadów
 • Ograniczenie składowania do 5% bezpiecznych odpadów poprocesowych
 • Ponad 90% odzysku do recyklingu surowców wtórnych i materiałów
 • Ponad 95% czystości wydzielonych surowców wtórnych
 • Technologia w pełni posadowiona w obiekcie zamkniętym
 • Wszystkie przetworzone i bezpieczne frakcje opuszczają zakład, eliminując składowanie
 • Minimalny kontakt człowieka w trakcie procesu ze świeżym odpadem
 • Proces technologiczny  jest zautomatyzowany
 • Zakład o stosunkowo niewielkich gabarytach i na małym obszarze
 • Decyzja środowiskowa z fakultatywnym (nieobowiązkowym) raportem oddziaływania na środowisko - ze względu na niską uciążliwość technologii
Środowisko
NA CZYM POLEGA PROCES RotoSTERIL?

Bioelektra Group

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy polską spółką, zajmującą się inwestycjami z zakresu przetwarzania odpadów komunalnych, celem pełnego odzysku surowców wtórnych oraz ich ponownego wykorzystania, eliminując składowanie.

Jesteśmy właścicielem i operatorem innowacyjnej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych RotoSTERIL.

Głównym naszym celem jest wprowadzenie nowatorskiej technologii RotoSTERIL w dziedzinie zagospodarowania odpadów komunalnych, która już dziś spełnia europejskie standardy oraz wymogi Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami określone do roku 2020 (zakaz składowania frakcji biodegradowalnej i wysokoenergetycznej).

CO ROBIMY

Unieszkodliwiamy odpady poprzez sterylizację w kilka godzin po przyjęciu. Segregujemy cały odpad mechanicznie na frakcje przeznaczone do recyklingu i powtórnego wykorzystania. Eliminujemy w pełni składowanie odpadów. Realizujemy inwestycje na warunkach komercyjnych bez potrzeby angażowania środków publicznych.

Podstawowe zalety technologii RotoSTERIL: 


- Brak szkodliwego oddziaływania na środowisko

- Odzysk surowców wtórnych na poziomie ponad 95%

- Tańsza od powszechnie stosowanych technologii
Na obecnym etapie Bioelektra Group koncentruje się na rozpowszechnianiu jej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych, dzięki której możliwe jest wytworzenie paliwa energetycznego w postaci biomasy na bazie surowców organicznych zawartych w strumieniu odpadów. Testowane są także inne metody zagospodarowania biomasy, wliczając w to produkcję środka poprawiającego właściwości gleby oraz produkcję biogazu. Proces technologiczny zastosowany w naszych zakładach produkcyjnych umożliwia również wyodrębnienie sterylnie oczyszczonych: metali, szkła, plastików, oraz frakcji pre-SRF. 
Nie mniej ważne dla Bioelektra Group jest działanie w kierunku ochrony środowiska naturalnego poprzez przeciwdziałanie i zmniejszanie gromadzenia odpadów komunalnych, a także wspieranie poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez kreowanie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowę zaawansowanych technicznie zakładów produkcyjnych. 
Następnym krokiem Bioelektra Group jest inwestycja w małą energetykę przy wykorzystaniu paliwa alternatywnego.