Opis technologii

5 etapów efektywnego przetwarzania i odzysku odpadów komunalnych - Technologia RotoSTERIL

 
  1. PRZYJĘCIE ODPADÓW 
  2. STERYLIZACJA W AUTOKLAWACH
  3. WYŁADOWANIE WSADU
  4. PRACA SEPARATORÓW
  5. PRZEKAZANIE FRAKCJI

 

1. Przyjęcie odpadów, wstępne rozdrobnienie i przekazanie na podajnik

Pierwszym etapem procesu jest wstępna obróbka mechaniczna polegająca głównie na usunięciu odpadów wielkogabarytowych i rozdrobnieniu odpadów w celu ich homogenizacji.

 

2. Sterylizacja w autoklawach

Po wstępnym przygotowaniu odpady ładowane są do komory autoklawu RotoSTERIL BEG7000. Tam zachodzi proces sterylizacji. Proces autoklawowania prowadzony jest w autoklawach okresowych, tzn. pusta komora autoklawu napełniana jest wsadem odpadów, następnie zachodzi obróbka cieplna, a po jej zakończeniu wysterylizowane odpady usuwane są z autoklawu. Taki cykl powtarzany jest wielokrotnie. Proces zachodzi w warunkach podwyższonego ciśnienia (2-5 bar) i przy podwyższonej temperaturze, z wykorzystaniem nasyconej pary wodnej. Konstrukcja komory reaktora umożliwia mieszanie odpadów w trakcie obróbki cieplnej. Warunki takie utrzymywane są przez około 3 godziny, po czym ciśnienie jest obniżane a odpady są usuwane z komory.

W wyniku obróbki cieplnej parą pod ciśnieniem surowce wtórne (puszki, butelki) są czyste, gdyż zostały pozbawione etykiet oraz zabrudzeń materią organiczną. Poprocesowa mieszanina zawiera także rozwłókniony papier, karton oraz odpady kuchenne i frakcję mineralną, głównie piasek, kamienie, szkło i ceramikę.

Proces autoklawowania zachodzi w temperaturze od 120 do 150 °C, dlatego możliwe jest efektywne zabicie (sterylizacja) bakterii obecnych w odpadach. Niweluje się dzięki temu uciążliwość zapachową przetwarzanych odpadów. Dodatkową zaletą jest zmniejszenie objętości odpadów w wyniku obróbki cieplnej o około 60 % oraz masy o około 15%. Ułatwia to magazynowanie, transport i dalsze mechaniczne przetwarzanie wysterylizowanych odpadów.

 

3. Wyładowanie wsadu i przekazanie na zestaw separatorów

Po zakończeniu procesu sterylizacji i wyładowaniu wsadu do bufora międzyprocesowego następuje naturalna stabilizacja odpadów, wyrównanie ich temperatury z temperaturą otoczenia oraz odparowanie wilgoci. Wydobyty z komory materiał ma potencjał do dalszej mechanicznej segregacji, odzysku surowcowego, organicznego oraz energetycznego, jest bowiem suchy i łatwo się rozdziela.

 

4. Praca separatorów

Po ustabilizowaniu odpady kierowane są do mechanicznego sortowania na linii odsiewającej. Znajduje się tam zespół podajników, separatorów oraz przesiewaczy, wydzielających poszczególne frakcje, które wsypywane są do odpowiednich kontenerów.  

Na separatorach magnetycznych wydzielane są metale żelazne i nieżelazne. W układzie przesiewaczy mechaniczno-pneumatycznych i separatorów wiroprądowych odseparowywana jest frakcja pre-RDF. Najbardziej wymagającym technologicznie etapem separacji jest praca sorterów optycznych - na nich wydzielane są tworzywa sztuczne (z odizolowaniem frakcji PET i PP) a także bardzo wysokiej jakości szkło w postaci czystej stłuczki.

Kluczowym elementem technologii jest wydzielenie frakcji organicznej biodegradowalnej, która jest sterylna, wolna od zanieczyszczeń innymi frakcjami i posiada duże walory energetyczne.

 

5. Przekazanie frakcji do dalszego przetworzenia (recyklingu)

Frakcje wydzielone na linii separującej kierowane są do współpracujących z nami firm zajmujących się wykorzystaniem surowców wtórnych. Przy korzystnych uwarunkowaniach uzyskujemy ponad 90 % odzysku do recyklingu materiałów i surowców wtórnych.

 

Autoklaw RotoSTERIL
Kotłownia parowa
Linia separacji
Podajnik wznoszący
Środowisko
NA CZYM POLEGA PROCES RotoSTERIL?

Bioelektra Group

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy polską spółką, zajmującą się inwestycjami z zakresu przetwarzania odpadów komunalnych, celem pełnego odzysku surowców wtórnych oraz ich ponownego wykorzystania, eliminując składowanie.

Jesteśmy właścicielem i operatorem innowacyjnej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych RotoSTERIL.

Głównym naszym celem jest wprowadzenie nowatorskiej technologii RotoSTERIL w dziedzinie zagospodarowania odpadów komunalnych, która już dziś spełnia europejskie standardy oraz wymogi Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami określone do roku 2020 (zakaz składowania frakcji biodegradowalnej i wysokoenergetycznej).

CO ROBIMY

Unieszkodliwiamy odpady poprzez sterylizację w kilka godzin po przyjęciu. Segregujemy cały odpad mechanicznie na frakcje przeznaczone do recyklingu i powtórnego wykorzystania. Eliminujemy w pełni składowanie odpadów. Realizujemy inwestycje na warunkach komercyjnych bez potrzeby angażowania środków publicznych.

Podstawowe zalety technologii RotoSTERIL: 


- Brak szkodliwego oddziaływania na środowisko

- Odzysk surowców wtórnych na poziomie ponad 95%

- Tańsza od powszechnie stosowanych technologii
Na obecnym etapie Bioelektra Group koncentruje się na rozpowszechnianiu jej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych, dzięki której możliwe jest wytworzenie paliwa energetycznego w postaci biomasy na bazie surowców organicznych zawartych w strumieniu odpadów. Testowane są także inne metody zagospodarowania biomasy, wliczając w to produkcję środka poprawiającego właściwości gleby oraz produkcję biogazu. Proces technologiczny zastosowany w naszych zakładach produkcyjnych umożliwia również wyodrębnienie sterylnie oczyszczonych: metali, szkła, plastików, oraz frakcji pre-SRF. 
Nie mniej ważne dla Bioelektra Group jest działanie w kierunku ochrony środowiska naturalnego poprzez przeciwdziałanie i zmniejszanie gromadzenia odpadów komunalnych, a także wspieranie poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez kreowanie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowę zaawansowanych technicznie zakładów produkcyjnych. 
Następnym krokiem Bioelektra Group jest inwestycja w małą energetykę przy wykorzystaniu paliwa alternatywnego.