O nas

Kim jesteśmy

Jesteśmy polską spółką zajmującą się inwestycjami z zakresu przetwarzania odpadów komunalnych. Naszym celem jest pełen odzysk surowców z odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie.

Stosujemy innowacyjną technologię przetwarzania i odzysku odpadów komunalnych RotoSTERIL, którą stworzyliśmy i opatentowaliśmy. W naszym Zakładzie mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów w Różankach funkcjonuje już 6 niezależnych urządzeń RotoSTERIL BEG7000 służących do sterylizacji odpadów.

Naszym głównym celem jest wprowadzenie naszej nowatorskiej technologii w dziedzinie zagospodarowania odpadów komunalnych. Technologia RotoSTERIL już dziś spełnia europejskie standardy oraz wymogi Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami, przyjęte do roku 2020 (wyśrubowane poziomy recyklingu, zakaz składowania frakcji biodegradowalnej i wysokoenergetycznej).

Nasza technologia wykorzystuje proces mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów (MCP). Metoda ta opiera się o niezwykle efektywny proces, w trakcie którego niesortowane odpady komunalne poddane są sterylizacji w stworzonym przez nas urządzeniu RotoSTERIL BEG7000, w warunkach nasyconej pary wodnej. Następnie realizowane jest efektywne sortowanie odpadów na poszczególne frakcje, w celu ich ponownego wykorzystania.

Co robimy

  • Realizujemy inwestycje na warunkach komercyjnych bez potrzeby angażowania środków publicznych
  • Uzyskujemy dodatni wynik finansowy z działalności operacyjnej, który umożliwia komercyjne finansowanie inwestycji
  • Gwarantujemy niskie nakłady inwestycyjne w porównaniu z innymi technologiami przetwarzania odpadów o porównywalnej skuteczności
  • Zapewniamy krótki czas realizacji inwestycji
  • Oferujemy konkurencyjne ceny świadczonych usług
  • Posiadamy innowacyjny system przetwarzania odpadów i pełnego odzysku surowców wtórnych
  • Przyjmujemy zmieszane odpady komunalne
  • Unieszkodliwiamy odpady poprzez sterylizację w kilka godzin po przyjęciu.
  • Segregujemy cały odpad mechanicznie na frakcje przeznaczone do recyklingu i powtórnego wykorzystania
  • W pełni eliminujemy składowanie odpadów

 

 

Zalety technologii RotoSteril >>

 

 

Środowisko
NA CZYM POLEGA PROCES RotoSTERIL?

Bioelektra Group

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy polską spółką, zajmującą się inwestycjami z zakresu przetwarzania odpadów komunalnych, celem pełnego odzysku surowców wtórnych oraz ich ponownego wykorzystania, eliminując składowanie.

Jesteśmy właścicielem i operatorem innowacyjnej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych RotoSTERIL.

Głównym naszym celem jest wprowadzenie nowatorskiej technologii RotoSTERIL w dziedzinie zagospodarowania odpadów komunalnych, która już dziś spełnia europejskie standardy oraz wymogi Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami określone do roku 2020 (zakaz składowania frakcji biodegradowalnej i wysokoenergetycznej).

CO ROBIMY

Unieszkodliwiamy odpady poprzez sterylizację w kilka godzin po przyjęciu. Segregujemy cały odpad mechanicznie na frakcje przeznaczone do recyklingu i powtórnego wykorzystania. Eliminujemy w pełni składowanie odpadów. Realizujemy inwestycje na warunkach komercyjnych bez potrzeby angażowania środków publicznych.

Podstawowe zalety technologii RotoSTERIL: 


- Brak szkodliwego oddziaływania na środowisko

- Odzysk surowców wtórnych na poziomie ponad 95%

- Tańsza od powszechnie stosowanych technologii
Na obecnym etapie Bioelektra Group koncentruje się na rozpowszechnianiu jej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych, dzięki której możliwe jest wytworzenie paliwa energetycznego w postaci biomasy na bazie surowców organicznych zawartych w strumieniu odpadów. Testowane są także inne metody zagospodarowania biomasy, wliczając w to produkcję środka poprawiającego właściwości gleby oraz produkcję biogazu. Proces technologiczny zastosowany w naszych zakładach produkcyjnych umożliwia również wyodrębnienie sterylnie oczyszczonych: metali, szkła, plastików, oraz frakcji pre-SRF. 
Nie mniej ważne dla Bioelektra Group jest działanie w kierunku ochrony środowiska naturalnego poprzez przeciwdziałanie i zmniejszanie gromadzenia odpadów komunalnych, a także wspieranie poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez kreowanie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowę zaawansowanych technicznie zakładów produkcyjnych. 
Następnym krokiem Bioelektra Group jest inwestycja w małą energetykę przy wykorzystaniu paliwa alternatywnego.