Środowisko

W ZGODZIE Z NATURĄ

Procesy zachodzące w przyrodzie mają charakter cykliczny, są włączone w ciąg nieustannych przemian. Obserwując te naturalne prawa fizyki, wykorzystując potencjał intelektualny i naukowy naszych specjalistów, Bioelektra Group opracowała innowacyjny sposób przetwarzania odpadów komunalnych. Zastosowanie tego nowoczesnego i bezemisyjnego systemu znacznie odciąża nasze środowisko i eliminuje potrzebę składowania odpadów.

Świat, w którym przez dziesiątki lat miarą sukcesu gospodarczego był nieustanny wzrost zysków, poprzez eksploatację dóbr naturalnych, osiągnął granice swych możliwości, stając się zagrożeniem dla przyszłych pokoleń.
Nieustająca eksploatacja natury doprowadzi do degradacji naszego środowiska. Świadome ograniczenie naszych potrzeb oraz wtórne wykorzystanie użytych i wyrzuconych surowców może znacznie zmniejszyć brak równowagi między człowiekiem, a środowiskiem.

Dzięki technologii zagospodarowania surowców wtórnych RotoSTERIL Polska może stać się przykładem dla innych krajów Europy i świata.

Jest to cel Biolektra Group, który wynika z naszej wizji, doświadczenia i potencjału.

Środowisko
NA CZYM POLEGA PROCES RotoSTERIL?

Bioelektra Group

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy polską spółką, zajmującą się inwestycjami z zakresu przetwarzania odpadów komunalnych, celem pełnego odzysku surowców wtórnych oraz ich ponownego wykorzystania, eliminując składowanie.

Jesteśmy właścicielem i operatorem innowacyjnej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych RotoSTERIL.

Głównym naszym celem jest wprowadzenie nowatorskiej technologii RotoSTERIL w dziedzinie zagospodarowania odpadów komunalnych, która już dziś spełnia europejskie standardy oraz wymogi Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami określone do roku 2020 (zakaz składowania frakcji biodegradowalnej i wysokoenergetycznej).

CO ROBIMY

Unieszkodliwiamy odpady poprzez sterylizację w kilka godzin po przyjęciu. Segregujemy cały odpad mechanicznie na frakcje przeznaczone do recyklingu i powtórnego wykorzystania. Eliminujemy w pełni składowanie odpadów. Realizujemy inwestycje na warunkach komercyjnych bez potrzeby angażowania środków publicznych.

Podstawowe zalety technologii RotoSTERIL: 


- Brak szkodliwego oddziaływania na środowisko

- Odzysk surowców wtórnych na poziomie ponad 95%

- Tańsza od powszechnie stosowanych technologii
Na obecnym etapie Bioelektra Group koncentruje się na rozpowszechnianiu jej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych, dzięki której możliwe jest wytworzenie paliwa energetycznego w postaci biomasy na bazie surowców organicznych zawartych w strumieniu odpadów. Testowane są także inne metody zagospodarowania biomasy, wliczając w to produkcję środka poprawiającego właściwości gleby oraz produkcję biogazu. Proces technologiczny zastosowany w naszych zakładach produkcyjnych umożliwia również wyodrębnienie sterylnie oczyszczonych: metali, szkła, plastików, oraz frakcji pre-SRF. 
Nie mniej ważne dla Bioelektra Group jest działanie w kierunku ochrony środowiska naturalnego poprzez przeciwdziałanie i zmniejszanie gromadzenia odpadów komunalnych, a także wspieranie poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez kreowanie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowę zaawansowanych technicznie zakładów produkcyjnych. 
Następnym krokiem Bioelektra Group jest inwestycja w małą energetykę przy wykorzystaniu paliwa alternatywnego.