Środowisko

O ODPADACH ROZMAWIAMY CHĘTNIE

Z pewnością świadomość ekologiczna społeczeństwa wzrasta, co zmienia nasze nastawienie do segregacji odpadów. Jednakże znajomość metod stosowanych w procesie utylizacji to wiedza, którą posiedli nieliczni. Stąd nasze dążenie do dialogu z gminami, przedsiębiorstwami, wykorzystującymi odzyskane surowce wtórne, jak również z osobami prywatnymi zainteresowanymi tą problematyką. Patrzymy na zagadnienia związane z recyklingiem w sposób realny, świadomi stojących przed nami wyzwań, kontynuując dialog ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Nie tracimy z oczu konkurencji działającej na tym newralgicznym polu, zdając sobie jednocześnie sprawę ze społecznego wydźwięku naszej działalności.

Naszą misją jest ochrona tak bardzo już zanieczyszczonej Ziemi. Zachowamy ją dla przyszłych pokoleń jedynie wtedy, gdy wykorzystamy postęp cywilizacyjny do właściwych celów. Takie zadania stawia sobie Bioelektra Group. Opracowana przez nas metoda jest ekologiczna, przyjazna środowisku, bezemisyjna, ważna społecznie oraz atrakcyjna ekonomicznie. Właśnie te tematy poruszamy w naszym dialogu ze wszystkimi, którzy już dzisiaj myślą o przyszłości i chcą ją kształtować w oparciu o dwie zasady: ekologii i ekonomicznej rentowności.

Środowisko
NA CZYM POLEGA PROCES RotoSTERIL?

Bioelektra Group

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy polską spółką, zajmującą się inwestycjami z zakresu przetwarzania odpadów komunalnych, celem pełnego odzysku surowców wtórnych oraz ich ponownego wykorzystania, eliminując składowanie.

Jesteśmy właścicielem i operatorem innowacyjnej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych RotoSTERIL.

Głównym naszym celem jest wprowadzenie nowatorskiej technologii RotoSTERIL w dziedzinie zagospodarowania odpadów komunalnych, która już dziś spełnia europejskie standardy oraz wymogi Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami określone do roku 2020 (zakaz składowania frakcji biodegradowalnej i wysokoenergetycznej).

CO ROBIMY

Unieszkodliwiamy odpady poprzez sterylizację w kilka godzin po przyjęciu. Segregujemy cały odpad mechanicznie na frakcje przeznaczone do recyklingu i powtórnego wykorzystania. Eliminujemy w pełni składowanie odpadów. Realizujemy inwestycje na warunkach komercyjnych bez potrzeby angażowania środków publicznych.

Podstawowe zalety technologii RotoSTERIL: 


- Brak szkodliwego oddziaływania na środowisko

- Odzysk surowców wtórnych na poziomie ponad 95%

- Tańsza od powszechnie stosowanych technologii
Na obecnym etapie Bioelektra Group koncentruje się na rozpowszechnianiu jej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych, dzięki której możliwe jest wytworzenie paliwa energetycznego w postaci biomasy na bazie surowców organicznych zawartych w strumieniu odpadów. Testowane są także inne metody zagospodarowania biomasy, wliczając w to produkcję środka poprawiającego właściwości gleby oraz produkcję biogazu. Proces technologiczny zastosowany w naszych zakładach produkcyjnych umożliwia również wyodrębnienie sterylnie oczyszczonych: metali, szkła, plastików, oraz frakcji pre-SRF. 
Nie mniej ważne dla Bioelektra Group jest działanie w kierunku ochrony środowiska naturalnego poprzez przeciwdziałanie i zmniejszanie gromadzenia odpadów komunalnych, a także wspieranie poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez kreowanie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowę zaawansowanych technicznie zakładów produkcyjnych. 
Następnym krokiem Bioelektra Group jest inwestycja w małą energetykę przy wykorzystaniu paliwa alternatywnego.