Środowisko

DBANIE O PRZYRODĘ JEST OPŁACALNE

Nasza innowacyjna technologia RotoSTERIL przede wszystkim chroni środowisko, ale również zwyczajnie się opłaca. Mamy świadomość, że racjonalne przetwarzanie surowców wtórnych stało się jedną z ważnych gałęzi gospodarki. Jesteśmy dumni, że dzięki technologii RotoSTERIL przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Jednocześnie, dzięki każdej tonie przetworzonych odpadów i zawartych w nich cennych surowcach wtórnych pomnażamy swój zysk, inspirując inne kraje do podążania wytyczoną przez nas drogą. Nasza wyjątkowa metoda zagospodarowania odpadów komunalnych jest konkurencyjna wobec innych technologii dzięki niskim nakładom inwestycyjnym i wysokiej efektywności odzysku. Korzystanie z naszej technologii może znacznie odciążyć budżet miast i gmin przeznaczony na gospodarkę odpadami.

Ponadto wszystkie surowce uzyskane w procesie odzysku w technologii firmy Bioelektra Group są przekazywane uprawnionym do tego podmiotom. Frakcje nieorganiczne służą do wytworzenia nowych surowców i produktów, a pozyskana z biodegradowalnej frakcji organicznej biomasa zostaje przetworzona w wyspecjalizowanych podmiotach w ,,zieloną energię elektryczną”, jako odnawialne źródło energii.

Środowisko
NA CZYM POLEGA PROCES RotoSTERIL?

Bioelektra Group

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy polską spółką, zajmującą się inwestycjami z zakresu przetwarzania odpadów komunalnych, celem pełnego odzysku surowców wtórnych oraz ich ponownego wykorzystania, eliminując składowanie.

Jesteśmy właścicielem i operatorem innowacyjnej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych RotoSTERIL.

Głównym naszym celem jest wprowadzenie nowatorskiej technologii RotoSTERIL w dziedzinie zagospodarowania odpadów komunalnych, która już dziś spełnia europejskie standardy oraz wymogi Ministra Środowiska dotyczące gospodarki odpadami określone do roku 2020 (zakaz składowania frakcji biodegradowalnej i wysokoenergetycznej).

CO ROBIMY

Unieszkodliwiamy odpady poprzez sterylizację w kilka godzin po przyjęciu. Segregujemy cały odpad mechanicznie na frakcje przeznaczone do recyklingu i powtórnego wykorzystania. Eliminujemy w pełni składowanie odpadów. Realizujemy inwestycje na warunkach komercyjnych bez potrzeby angażowania środków publicznych.

Podstawowe zalety technologii RotoSTERIL: 


- Brak szkodliwego oddziaływania na środowisko

- Odzysk surowców wtórnych na poziomie ponad 95%

- Tańsza od powszechnie stosowanych technologii
Na obecnym etapie Bioelektra Group koncentruje się na rozpowszechnianiu jej technologii odzysku i przetwarzania odpadów komunalnych, dzięki której możliwe jest wytworzenie paliwa energetycznego w postaci biomasy na bazie surowców organicznych zawartych w strumieniu odpadów. Testowane są także inne metody zagospodarowania biomasy, wliczając w to produkcję środka poprawiającego właściwości gleby oraz produkcję biogazu. Proces technologiczny zastosowany w naszych zakładach produkcyjnych umożliwia również wyodrębnienie sterylnie oczyszczonych: metali, szkła, plastików, oraz frakcji pre-SRF. 
Nie mniej ważne dla Bioelektra Group jest działanie w kierunku ochrony środowiska naturalnego poprzez przeciwdziałanie i zmniejszanie gromadzenia odpadów komunalnych, a także wspieranie poprawy jakości życia społeczności lokalnych poprzez kreowanie i tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowę zaawansowanych technicznie zakładów produkcyjnych. 
Następnym krokiem Bioelektra Group jest inwestycja w małą energetykę przy wykorzystaniu paliwa alternatywnego.